13 July 2007

Chụp hình Nguyễn Ngọc Tư







No comments: