10 November 2007

ẨM THỰC HONGKONG -TRUNG QUỐC
Phải công nhận đi HongKong - Trung Quốc lần nầy được chiêu đải những món cao lương mỹ vị ăn "sung" trong người thấy rõ!. Đặc biệt các món như: Bào ngư, vi cá, vịt quay Bắc Kinh, tôm hùm, tổ yến...nghe đâu mắc dử lăm.

Mời bạn bè xem thôi nghe!

No comments: