26 January 2008

TRUONG DONG THUC DI HOC

TRONG TRUONG MY (CHAP MAN SCHOOL) THUC CO TEN LA THOMAS DI HOC NGAY DAU TIEN 24.1.2008. CO HIEU TRUONG BAO FEER TOAN BO, CA TAP SACH, AN SANG AN CHUA. QUA 2 NGAY HOC THUC DA CO 3 BAN MY VA CO GIAO MY. GOI DEN ANH CHI THONG TIN NAY CHO ANH CHI BIET NGHE...

No comments: