10 June 2008

San Jose 2

Một vài hình anh chup ở San Jose.

No comments: