25 November 2008

MÙA THU CA LI 2008TÔI THẤY MÙA THU CALI ĐỆP VÀ THƠ MỌNG MÀ TÔI CHƯA TƯNG THẤY BAO GIỜ TRONG ĐỜI. 

No comments: